SKINCARE

Do you know that your skincare products may be toxic for you?

Our skin is our largest organ. Skin accounts for about 16 percent of a person's total body weight. The average adult's skin covers approximately 2 sq. meters. A lot, right? And this is why it is essential to know what you put on or expose your largest organ to. 

 

Let's face it - standard cosmetics and skincare is full of chemicals. Don't believe it? Turn your cream and try reading the ingredients label. Sounds almost scary when you try to pronounce all those chemicals. There is proof now that many make-up and personal care products contain cancer-causing chemicals, or carcinogens. To give you an example, let us mention just one of those toxic chemicals - formaldehyde.

Formaldehyde is intentionally added to some products, such as keratin hair straighteners. Formaldehyde-releasing preservatives (FRPs) are also widely used in personal care products like nail polish, eye shadow, mascara, shampoo, etc. for the prevention of bacterial growth. FRPs are designed to release formaldehyde slowly and constantly over time to act as a preservative.

Why are they bad for you?

There is evidence that exposure to formaldehyde leads to irritation of the eyes, nose, throat and respiratory system. 

Source: http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/known-carcinogens/

Here you can learn about the top ingredients and contaminants to avoid.

As scary and frightening all this sounds, there is a solution!

The solution we have found for this is to go all natural and DIY.

We make our own creams and deodorant as only like this we know for sure what we put on our skin and hence into our bodies.

Life is different when you use DIY and you might need some getting used to but it is so worth it.

Take the DIY deodorant for example. Unlike commercial antiperspirant deodorants, it battles odour-causing bacteria rather than clog the sweat glands (which is a bad bad idea) and prevent sweating (which is what standard over the counter deodorants do). Therefore, you might feel like you are sweating a little more than you are used to with a commercial antiperspirant, but you will still smell good. Just make sure you wait a minute or two after applying the deodorant before putting on a shirt to allow it to dry.

Do you want to have your custom-made face cream and DIY deodorant? We will choose the best ingredients and oils according to your skin type and aromatic preferences. Contact us and let us know what your skin craves.

Do you want to make your own deodorant?

Here is a basic recipe for those of you who wish to try at home:

Non-toxic deodorant

  • 1/2 c baking soda (you can use less when starting out if it irritates you)

  • 1/2 c cornstarch powder

  • 5 tbs unrefined organic coconut oil

  • 20 drops grapefruit essential oil (or another essential oil with antibacterial properties)

Experiment and let us know how it turned out!

Грижа за кожата

Знаете ли, че вашите продукти за грижа за кожата може да са токсични за вас?

Кожата е най-големият ни орган. На кожата се падат около 16% от общото телесно тегло на човека. Кожата на средностатически мъж или жен обхваща приблизително 2 кв. метра. Не е малко, нали?

Ето защо е важно да знаете на какво излагате най-големия си орган и с какво точно се грижите за него.

 

Нека си го кажем директно - стандартната козметика и продукти за грижа за кожата са пълни с химикали.

Не вярвате ли? Обърнете крема си и опитайте да прочетете етикета на съставките. Звучи почти страшно, когато се опитвате да произнасяте всички тези химични съединения.

Вече има много доказателства, че различни продукти за грим и лична хигиена съдържат химикали, причиняващи рак, или така наречени канцерогени. За да ви дадем пример, нека споменем само един от тези токсични химикали - формалдехид. Формалдехидът се добавя преднамерено към някои продукти, като кератиновите изправители за коса. Формалдехид-освобождаващи консерванти (FRPs) също са широко използвани в продуктите за лична хигиена като лак за нокти, сенки за очи, спирала, шампоан и др. FRPs са предназначени за освобождаване на формалдехид бавно и постоянно с течение на времето, за да действат като консерванти.

Защо те са лоши за теб? Има доказателства, че експозицията на формалдехид води до дразнене на очите, носа, гърлото и дихателната система.

Източник: http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/known-carcinogens/

 

Ето ТУК можете да научите за най-често употребяваните токсични съставки, които трябва да се избягват.

Решението, което открихме за себе си е да заложим на натурални масла. 

Ние правим нашите собствени кремове и дезодоранти, защото само по този начин знаем със сигурност какво поставяме върху кожата си и следователно в нашите тела.

Животът е различен, когато използвате домашно-направена козметика и може би ще е нужно малко време да привикнете, но повярвайте ни - заслужава си.

Вземете например дезодоранта, който сами си правим. За разлика от широко разпространените дезодоранти против изпотяване, той се бори с бактериите, причиняващи миризма, вместо да запушва потните жлези (което е лоша идея) и предотвратява изпотяването (което е стандартът, който се използва в дезодорантите). Затова може да почувствате, че се изпотявате малко повече, отколкото сте свикнали с нормален дезодорант, но все пак ще миришете добре. Просто се уверете, че сте изчакали минута-две след нанасянето на дезодоранта, преди да поставите ризата си. 

 

Искате ли да имате свой собствен домашно-направен крем за лице и дезодорант? Ние ще изберем най-добрите съставки и масла според вашия тип кожа и ароматни предпочитания. Свържете се с нас и ни уведомете какво желае вашата кожа.

Искате ли да направите свой собствен дезодорант?

Ето една основна рецепта за тези от вас, които желаят да опитат у дома:

 

Нетоксичен дезодорант

  • 1/2 чаша сода за хляб (можете да използвате по-малко, когато започвате, ако дразни кожата ви)

  • 1/2 чаша царевично нишесте

  • 5 с.л. нерафинирано био кокосово масло

  • 20 капки етерично масло от грейпфрут (или друго етерично масло с антибактериални свойства)

Разбира се, в нашия дезодорант добавяме още супер съставки, но ще си ги запазим в тайна ;-)

Експериментирайте и ни кажете как се е получило!

Follow us

  • YouTube - Grey Circle
  • Facebook - White Circle

​© Moga Yoga since 2014