A Letter to a year past Писмо до една изминала година

Updated: Jan 12, 2019


2016, you have been quite the ride, I can tell you that. It has been a dynamic, sweaty, almost non-stop work. But it was also fulfilling, great learning experience, which opened the eyes to new horizons and helped establish the right direction and place. We met great people through the yoga practice, made new friends and even more – we felt we truly made a difference. Maybe a tiny one, but we did. And it feels so good.

New year, new luck, they say. I feel quite lucky though so I would like to just keep that and continue putting efforts in hopefully the right direction and it will continue to work out. And even more – because I have big plans. For this year, for this life.  No, scratch that.

You know what – plans are just plans, some ideas of what we would like to have, see, live through, achieve, that we build in our heads in an attempt to have it all under control, because the opposite is just plain scary. The thing is that you cannot control life; hence plans and goals are completely useless waste of time and energy. A good friend rightfully said that goal-setting is a no-go as if life does not go completely our way, we would only feel like a failure instead of realizing and focusing on the positive changes that the journey towards reaching that goal brought about. And this would just be wrong – as the journey is sometimes, often times, even more important than the destination.  So don’t do it – don’t waste your precious energy on taming the uncontrollable but rather focus on the things you like and love to do and that you know have a positive impact.

So this is exactly what we are going to do – focus on Moga Yoga, on continuing and deepening our personal practice, on building up our website and commencing once again our public classes to reach out and connect with our current students and more of you. Because this is what we really want to.

So bring it on 2017, we cannot wait to see what unfolds. You will be great.


Писмо до една изминала година

2016, ти наистина бе запомняща се, признавам ти го. Бе динамична, изпотяваща, почти нон-стоп работа. Също така, обаче, бе и изключително задоволителна, преживяване с много уроци, които отвориха очите ни за нови хоризонти и ни помогнаха да разберем правилното си място и посока. Срещнахме много хубави хора чрез йога практиката си, сприятелихме се и дори повече – усетихме, че наистина допринасяме за позитивна промяна. Може би мъничка, едва доловима, но все пак промяна. И чувството е върховно.

Нова година – нов късмет. Така казват. Аз обаче се чувствам късметлийка и бих желала просто да остана такава и да продължа да полагам усилия в правилната посока и нещата да си се случват. И повече от това – защото имам големи планове. За тази година, за този живот. Всъщност не, задраскай това.

Знаете ли – плановете са просто планове, някакви си идеи за това какво искаме да имаме, да видим, да изживеем, да постигнем; идеи, които изграждаме в главите си в опит да контролираме всичко, защото обратното е изключително страховито.Истината е, че не можем да контролираме живота; което пък значи, че плановете и поставянето на цели са абсолютна загуба на време и енергия. Един добър приятел наскоро каза, че поставянето на цели е неправилно, тъй като ако не успеем да ги достигнем, се чувстваме като провал, вместо да осъзнаем и да се фокусираме върху положителните промени, които сме постигнали по време на пътуването към достигане на целта. А това би било грешка – тъй като понякога, даже много често, пътуването е по-важно от крайната дестинация. Затова не го правете – не си губете време в опити да опитомите неконтролируемото, а вместо това се съсредоточете върху нещата, които ви харесват и обичате да правите и са с положително въздействие.Точно това и ще направим – ще се съсредоточим върху Мога Йога, върху това да продължим и задълбочим личната си практика, за да може после да предадем нататък, ще сглобим уеб страницата си и отново ще започнем клас, за да се свържем със старите си и още нови ученици.Давай 2017-та, нямаме търпение да видим какво ще ни поднесеш. Ще бъдеш една страхотна година.


4 views0 comments